Vammalan Hyötykeräys Oy ja Tampereen Hyötypaalaus Oy - Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Vammalan Hyötykeräys Oy
Y-tunnus: 0854705-1
Kiertokatu 1,
38210 Sastamala

ja sen tytäryhteisö

Tampereen Hyötypaalaus Oy
Y-tunnus: 2854329-3
Vannekatu 10
37130 Nokia

myöhemmi yhdessä "konserni"

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Lauri Jokinen,

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Konsernin markkinointi- ja asiakasrekisteri.
Käsittelemme rekisterissä yhteistyökumppaneidemme, asiakkaidemme sekä
potentiaalisten asiakkaidemme sekä näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, asiakasviestintään ja konsernin
verkkopalveluiden käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.
Käsittelyperusteemme on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta keskinäisen sopimuksen täytäntöönpano.
Lähetämme myös suostumuksen perusteella suoramarkkinointiviestejä.
Henkilötietojen käsittelyn osalta sovelletaan IT2018 EHK – Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä, jotka ovat yhteensopivia sekä Euroopan unionin yleisen tietosuoja asetuksen ‐ (679/2016, GDPRasetus), että Suomen kansallisen henkilötietolainsäädännön kanssa.
Mikäli sääntelyssä tai IT2018 EHK – erityisehdoissa tapahtuisi muutoksia, sovelletaan aina voimassaolevaa kansallista ja Euroopan unionin lainsäädäntöä.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisterimme voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja titteli /tehtävänimike
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Tilaushistoria
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Vammalan Hyötykeräys Oy:n ja Tampereen Hyötypaalaus Oy:n verkkosivustoilla ja -palveluissa
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet (esim. postituslistat) ja/tai niihin osallistuminen (esim. kilpailut verkkosivustolla)
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

 

6. Rekisterin tietolähteet
Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun
yhteyteen konsernin kanssa. Keräämme tietoja sopimuksen teon yhteydessä,
verkkopalveluihimme rekisteröityessäsi tai kun käytät konsernin palveluita.
Keräämme henkilötiedot sinulta itseltäsi tai julkisesta yrityksesi tietoja pitävästä
rekisteristä (esim ytj.fi). Voimme saada henkilötietoja myös työnantajaltasi tai muulta
taholta, joka ilmoittaa sinut esim. tarjoamaamme koulutukseen.
Seuraamme myös evästeitä, jos vierailusi konsernin sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen.
Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös konsernin
ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

 

7. Tietojen luovutus
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista
palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön,
paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä
lainsäädännön velvoittaessa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän
pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen
poistamista.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy
henkilötietoihisi EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Huolehdimme
siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä
koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Siirrämme kaikissa tilanteissa henkilötietojasi EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan
jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 

Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.
Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste, kuten Yhdysvaltojen osalta Euroopan komission hyväksymä Privacy Shield-järjestely.

 

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika
Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät
asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa
säilytystiloissa. Ainoastaan määrätyillä työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti
tallennettuja asiakastietoja.
Sähköiset rekisterit on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä
ratkaisuilla. Rekistereihin on pääsy ainoastaan konsernin valtuuttamilla henkilöillä.
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme
henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa
määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai
muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä
mainittua ajanjaksoa pitempään.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa konsernin lähettämässä
suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää
suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti,
milloin tahansa:

 • Saada tieto henkilötietojesi käsittelystä.
 • Tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot.
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella.
 • Oikeus vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi.
 • Peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen.
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme.
 • Vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

 

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi
ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta
sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle
taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai
työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse
seuraavilla yhteystiedoilla:
Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
Vammalan Hyötykeräys Oy
Y-tunnus: 0854705-1
Kiertokatu 1, 38210 Sastamala
Lauri Jokinen,

Vammalan Hyötykeräys Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole
erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa
tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla